Sök

Typ av fastighet

Lokalisering

Antal sovrum

Pris fran

Pris upp till

Referensnummer

Call us Oferta
Strona główna

Fastigheter
speciellt
utvalda för dig

+34 699 15 88 77 +34 673 73 42 11

Tips för köpare

Processen vid köp av fastighet i Spanien

Val av en passande fastighet

Det första steget är naturligtvis att hitta en passande fastighet. Efter att ha fastställt inköpsvillkor med säljaren, ska du betala bokningsavgiften.  Denna avgift

är vanligtvis 6 000 EUR eller i vissa fall 10% av fastighetsvärdet. Bokningsavgiften betalas nästan alltid kontant eller med kreditkort. Därför före resan till Spanien bör ni förvissa er om att ni har tillräckligt och tillgängligt belopp för att betala denna avgift. Först efter att man har betalat in bokningsavgiften, tas fastigheten bort från marknaden och man kan gå vidare till nästa steg.

Val av jurist

Vår devis är att säkerställa genomförande av transaktionen så stressfritt som möjligt för er. Vi rekommenderar därför alltid att utnyttja juridiska tjänster.

Jurister vi samarbetar med är proffs med lång erfarenhet. De kommer att ta hand om uppfyllandet av  alla krav som ställs i den spanska lagstiftningen.

 • Före transaktionen begär en jurist för er räkning tilldelning av ett NIE-nummer (ett utlännings identifikationsnummer).  Om man inte har fått det numret, kan man inte vidta några rättsliga åtgärder i Spanien.
 • Senare kontrollerar en jurist den rättsliga ställningen för fastigheten dvs. kontrollerar att fastigheten inte är  belastad med någon skyldighet, pant eller andraskulder samt förvissar sig om att alla tillämpliga lokalaskatter och avgifter är betalade. 
 • Juristen upprättar ett privat köp- försäljningsavtal ,innehållande de köpvillkor som har förhandlats av ersamt organiserar därefter undertecknande av ennotariatshandling hos en notarie.
 • Efter transaktionen undertecknar juristen för erräkning avtal med medialeverantörer (vatten, el,gas, telefon, internet, osv.).

Öppning av bankkonto

För att öppna ett konto i en spansk bank behövs det ett pass eller nationellt id-kort och ett NIE-nummer. Skapandet av ett konto tar bara en stund och medför inga kostnader. Kontot krävs för att slutföra transaktionen och betala löpande avgifter för vatten, el, gas, telefon, internet, etc.

Kredit

Man kan få en hypotekskredit avsedd för köp av en fastighet, oavsett om man är bosatt i Spanien (residente) eller inte (no residente). Om en kund inte är bosatt i Spanien, beviljar spanska banker krediter upp till ca. 50% av fastighetsvärdet. För att bedöma er kreditvärdighet, kan banken begära kopior av följande dokument:

 • pass / NIE
 • anställningsavtal
 • bevis på inkomster för de senaste sex månaderna
 • den senaste skattedeklarationen
 • ett privat avtal med säljare
 • kvitto för betalning av fastighetsskatt (IBI) av säljare
 • information om andra krediter som ni fått
 • notariehandlingar som bevisar ägandet av andra fastigheter i Spanien och andra länder
 • anställningsintyg
 • alla kontoutdrag från banken för de senaste sex månaderna
 • sammanställning av tillgångar
 • äktenskapsförord (om det har upprättats)
 • Icke bosatta personer: ett intyg att man inte är bosatt (Formuläret kan erhållas i en bank.)
 • Om ni bedriver en egen näringsverksamhet, ska ni lägga fram balansräkning och bevis på betalning av moms för den sista avräkningsperioden.

Privat köp- försäljningsavtal

Om säljaren har accepterat ert erbjudande, är det dags att underteckna ett köp- försäljningsavtal.   Vanligtvis sker detta efter trettio dagar. Man kan även underteckna avtalet tidigare, men vid fastställande av datum måste tas hänsyn till att er jurist behöver tid för att kontrollera den rättsliga ställningen för fastigheten och eventuella skyldigheter som belastar fastigheten.

Köp- försäljningsavtalet ska innehålla alla de försäljningsvillkor som parterna har kommit överens om.

Man kan också genom notariatshandling bestämma ett datum för färdigställande av transaktionen. Vanligtvis vid undertecknandet av ett privat avtal betalar köparen  10% av köp- försäljningspriset.   Detta belopp återbetalas inte, om köparen avstår från transaktionen.

 Undertecknande av notariatshandling

I Spanien är försäljningen formellt avslutad, när de två parterna undertecknar inför notarius publicus det officiella avtalet om äganderätt, s.k. escritura. Hos en notarie betalar ni hela köpeskillingen (som betalas med egna pengar eller genom en kredit) och får äganderätten till fastigheten.

Kostnader som uppstår vid förvärv av fastighet

Vid köp av en fastighet i Spanien kommer ni att bli skyldig att betala följande avgifter och skatter:

 • Skatt på förmögenhetsöverföringar (impuesto de  transmisiones patrimoniales) på 8eller 10% beroende  på värdet av fastigheten. När man köper direkt ifrån en byggherre,  blir man skyldig att betala moms 10% eller 21%. Mervärdesskattesats på 21% gäller, när man köper tomter, kommersiella områden eller garage.
 • Stämpelskatt (Impuesto de actos jurídicos documentados) ,1,5%.
 • Skatten Plusvalia betalas vanligtvis av säljaren. Det är en skatt på värdeökning av stadsmark.
 • Juridiska arvoden: 1% av inköpspriset.
 • Notarieavgifter: Avgifter en notarie tar bestäms enligt lag och beräknas beroende på värdet av fastigheten.
 • Avgift för lagfart antas i regel vara 60%  av notarieavgifter.

Registrering

Efter undertecknandet av notariatshandling är notarie skyldig att lämna information om ändring av fastighetsägare hos den lokala inskrivningsmyndigheten.

Ni har 30 dagar på er för att betala alla tillbörliga skatter på förmögenhetsöverföringar relaterade till inköpet samt ordna alla formaliteter angående registrering av äganderätt till fastigheten. Vanligtvis är det jurist som tar hand om sådant. Den slutliga registreringen av ett dokument kan ta upp till två månader.